Psychosynthese

“Psychosynthese” is een vorm van individuele psychotherapie met als voornaamste doel het bereiken van een hoger niveau van zelfbewustzijn. Dit bewustwordingsproces kan bijdragen aan de genezing van psychische klachten. Onder andere door middel van het vergroten van de zelfkennis leert de cliënt tijdens psychosynthese meer in harmonie te raken met zichzelf en de omgeving. Daarbij tracht psychosynthese ervoor zorg te dragen dat de cliënt meer innerlijke vrede ervaart. In psychosynthese helpt de psychotherapeut de cliënt om onbewuste gebieden van zichzelf te onderzoeken, teneinde het zelfbeeld te vergroten. Dit heeft een dieper niveau van zelfervaring tot gevolg. Psychosynthese gaat in op de persoonlijke onbewuste motieven van de cliënt, maar ook op de onbewuste invloeden die de omgeving op het leven van de cliënt hebben. Zo wordt er stilgestaan bij de cultuur en de sociale omgeving van de cliënt. Daarnaast gaat men in op existentialistische kwesties, waarbij de therapeut en cliënt samen onder andere reflecteren op de zin van het bestaan. Het doel van psychosynthese is hierbij om de cliënt zichzelf te laten ervaren als deel van een groter geheel in de evolutie en de natuur, waarbij men zich verbonden voelt met het heden, het verleden en de toekomst. Zingeving speelt hierbij wederom een belangrijke rol. Wegens dit zoeken naar betekenis dit het persoonlijke overstijgt, wordt psychosynthese ook wel transpersoonlijke psychologie genoemd.

Psychosynthese beoogt het effect van de samenvoeging, oftewel synthese, van alle niveaus van zelfbewustzijn. Volgens de theorie van psychosynthese ontstaat er vanuit deze toestand persoonlijke vrijheid. Daarmee probeert psychosynthese de cliënt te helpen in de zoektocht naar de kern van de persoonlijkheid, het ‘essentiële zelf’. Behalve als psychotherapie wordt psychosynthese ook in het bedrijfsleven, het onderwijs en in de gezondheidszorg ingezet om mensen te helpen contact te maken met het onbewuste om zo zichzelf en hun levensrichting beter te leren kennen.

Psychosynthese in praktijk

Iedere psychosynthese therapie wordt vooraf gegaan door een intake, die bestaat uit enkele gesprekken. In deze intake wordt de hulpvraag en de huidige situatie van de cliënt besproken. Wanneer besloten wordt dat de therapie geschikt is wordt er begonnen met de werkelijke psychosynthese. De therapeut tracht dan allereerst een hechte band van wederzijds vertrouwen op te bouwen met de cliënt. Daarbij wordt de cliënt door de psychosynthese-therapeut ten alle tijden gesteund in de richting die hij of zij op wil gaan.

Psychosynthese bedient zich van een gevarieerd aantal technieken om doelstellingen als een hoger zelfbewustzijn bij de cliënt te bereiken. Onder de gebruikte technieken vallen onder andere: het werken met symbolen, tekenen, bewustwording van lichamelijke signalen, visualisatie, schrijven, geleide fantasie en meditatie. Hierdoor vindt er een geleidelijke herstructurering plaats van de zelfervaring: eerst neemt de cliënt afstand van zijn of haar huidige eigenschappen, overtuigingen, houdingen en gedragspatronen. Daarna is de cliënt vrij om te kiezen met welke eigen talenten, doelen en vaardigheden hij of zij zich wil identificeren. Op deze manier leert de cliënt te beseffen dat het een persoonlijke keuze is om te zijn wie men is.

Belangrijke aandachtspunten

Psychosynthese is bij uitstek een zingevingtherapie die aandacht, geduld en zelfreflectie vergt van de cliënt. Daardoor zullen cliënten die meer behoefte hebben aan een concrete, probleemoplossende therapie zich niet altijd tot psychosynthese aangetrokken voelen.

Bij welke klachten

Psychosynthese wordt onder andere ingezet bij existentiële gezondheidsklachten zoals een gevoel van zinloosheid of leegte, algemene onvrede met het bestaan, een midlifecrisis of behoefte aan zingeving, spiritualiteit en zelfkennis. Ook wordt psychosynthese toegepast bij onder andere rouwverwerking, stress en burn-out.

Duur van de therapie

De duur van psychosynthese therapie verschilt per behandeling. Gewoonlijk vinden de therapie sessies eens per week plaats.